Program Studi dan Akreditasi

1. Sarjana Kedokteran Gigi

Jenjang Pendidikan Sarjana (S1)
Gelar Didapat S.Kg. (Sarjana Kedokteran Gigi)
Lama Pendidikan Maksimal 14 Semester
SKS ditempuh 145
Akreditasi B (Nomor SK 0350/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2019)
Ka. Prodi Drg. Abu Bakar, M.Meded

2. Profesi Dokter Gigi

Jenjang Pendidikan Profesi Dokter Gigi
Gelar Didapat Drg. (Dokter Gigi)
Lama Pendidikan Maksimal 6 Semester
SKS ditempuh 30
Akreditasi B (Nomor SK 0351/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2019)
Ka. Prodi Drg. Efa Ismardianita, M.Kes